خدمات ما

زیبا سازی و عمران شهری

زیباسازی، فرآیند توسعه ویژگیهای بصری است که در فضای شهر صورت می‌گیرد (آرایش و پیرایش چهره شهر)

اهداف :

1- اشاعه فرهنگ زیباشناسی و ارتقای کیفیت محیط زیست شهری در راستای هویت ایرانی- اسلامی

2- بازسازی چشم اندازهای عمومی، نقاط عطف بصری و نشانه های شهری

3- ایجاد تناسب، امنیت و آرامش روانی، هماهنگی بین عناصر مختلف شهری

4- ارج نهادن به زندگی و ارزشهای تمدن

فلسفه فکری زیبایی و شهر“ از قرن 19 م آغاز شده و امروز به مفهوم یادمان سازی و زیبانمودن فضای شهر بکار میرود. "جنبش زیبایی شناسی شهری"، رویکرد پیشرفته ایست که نه تنها بخاطر زیبانمودن بلکه بمعنای ابزار کنترل اجتماعی از طریق راضی نگهداشتن مردم و پاسخگویی به نیاز آنها مورد مطالعه قرار میگیرد. عملیات زیباسازی فرایندی است که به توسعه کیفی فضای شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهری میپردازد تا به شکل گیری شهر سالم، فرهنگی و انسان مدار برسد.

شهری زیباست که براساس شرایط محیطی و نیازهای انسانی بصورت منطقی و متناسب شکل گرفته باشد، شهری که به کیفیت زندگی و روح و روان انسان احترام بگذارد... اهداف عملیاتی زیباسازی براساس تفکر شهر انسان مدار و فلسفه زیبایی: بهبود عملکرد، و کیفیت بصری/ایجاد جلوه های ویژه/ گسترش فضای پیاده/ آثار هنر شهری. سه بخش اصلی فعالیتهای زیباسازی:

طراحی شهری ”طراحی محیط و نمای شهر“(سیما و منظر شهر) / مبلمان شهری / هنرهای شهری (آثار هنری باارزش).

کیفیت بصری میبایستی با سایر عوامل محیط به رقابت بپردازد تا بتواند زیبایی خود را نشان دهد و حتی برتر از آنها باشد.

بخشی از سلامت و شادی انسانها درگرو کیفیت فضاهای شهری، تعامل و ارتباطات اجتماعی- روانی ناشی از تاثیرات زیباشناختی است.